Gemeente Den Haag (DSO Economie, sector Belastingzaken en het Subsidiebureau) heeft vanuit de wet gezien een belangrijke rol bij de totstandkoming van een BIZ. Het BIZ-Infopunt van het Haags Retailpunt speelt een ondersteunende en adviserende rol voor zowel de ondernemers als gemeente Den Haag.

 Rol gemeente Den Haag:

 • Gemeente Den Haag trekt zich niet terug van haar huidige activiteiten, taken en verplichtingen ten aanzien van de openbare ruimte. Activiteiten die door de BIZ-vereniging/-stichting worden uitgevoerd, zijn bedoeld als aanvulling op de gemeentelijke diensten met als doel de kwaliteit van de openbare ruimte verder te verbeteren. Ervan uitgaand dat deze activiteiten passen binnen de ambitie van de BIZ-vereniging/-stichting.
 • In het proces van oprichting van een BIZ speelt DSO Economie van de gemeente een toetsende rol. De ondernemers stellen een BIZ-plan (meerjarenplan) op en dit plan wordt door DSO Economie getoetst aan de Wet op de bedrijveninvesteringszones en het gemeentelijk beleid. 
 • Op basis van het BIZ-plan stelt gemeente Den Haag een uitvoeringsovereenkomst en een BIZ-verordening op. Na ondertekening van de uitvoeringsovereenkomst door beide partijen (BIZ-vereniging/-stichting en gemeente Den Haag), stelt de gemeenteraad de uitvoeringsovereenkomst en de verordening vast.
 • Als uit de officiële draagvlakmeting blijkt dat er voldoende draagvlak bij de ondernemers en/of eigenaren is, treedt de verordening in werking.
 • De BIZ-vereniging/-stichting stelt aansluitend het eerste BIZ Jaarplan op. Na indiening van het BIZ Jaarplan en toetsing door DSO Economie keert gemeente Den Haag, na aftrek van de perceptiekosten (2,1%), 90% van de te innen BIZ-bijdrage als BIZ-subsidie uit (voorfinanciering) aan de BIZ-vereniging/-stichting, die daarmee de plannen uitvoert. Sector Belastingzaken zorgt voor de verzending van de BIZ-aanslagen.
 • Gedurende de BIZ-periode blijft gemeente Den Haag (DSO Economie) haar toetsende rol behouden. Vóór de BIZ-subsidie wordt verleend, controleert DSO Economie of het ingediende BIZ Jaarplan (in het bijzonder de geplande activiteiten en de planning van inkomsten en uitgaven) in lijn is met het betreffende BIZ-plan, de BIZ-wet en het gemeentelijk beleid. Bij de jaarlijkse verantwoording achteraf (BIZ Jaarverslag) wordt door DSO Economie nogmaals getoetst of deze voldoet aan het betreffende BIZ Jaarplan, het BIZ-plan, de BIZ-wet en het gemeentelijk beleid.

Rol BIZ-Infopunt:

 • Het BIZ-Infopunt ondersteunt ondernemers en/of eigenaren bij het opstarten van een BIZ-traject (oprichting of verlenging).
 • Het BIZ-Infopunt is het eerste aanspreekpunt voor vragen inzake de BIZ.
 • Het BIZ-Infopunt brengt de initiatiefnemers (ondernemers en/of eigenaren) en de gemeente met elkaar in contact en bespreekt een eerste globale planning waarbij de te nemen stappen in beeld worden gebracht. Ook wordt worden de ondersteuningsmogelijkheden, zoals bijvoorbeeld een BIZ Kwartiermaker, bekeken.
 • Het BIZ-Infopunt ontwikkelt i.s.m. gemeente Den Haag ondersteunend materiaal en formats (zoals model BIZ-plan, BIZ Jaarplan, BIZ Jaarverslag, FAQ-flyer, informatiebrieven, e.d.).
 • Ervaringen met andere BIZ-en worden gedeeld door het organiseren van thema- en netwerksessies en worden zonodig meegenomen in formats die beschikbaar zijn (of komen).