Haags Retailpunt

Stappen naar een BIZ

Stappen naar een BIZ

Er moeten veel stappen gezet worden om tot een BIZ te komen. Over het algemeen neemt een BIZ-traject 6 tot 9 maanden in beslag! Een periode die de nodige tijd en inzet vergt van de gemeente en de initiatief-nemende ondernemers en/of vastgoedeigenaren, die daarnaast ook nog een eigen onderneming hebben. Om die reden kunnen alle (potentiële) BIZ-en op dit moment gebruik maken van een BIZ Kwartiermaker tijdens de opstart van het traject. Het BIZ-infopunt zal in overleg met de initiatiefgroep door de Gemeente Den Haag (gedurende de huidige collegeperiode) afhankelijk van de grootte en de complexiteit van een gebied, een BIZ Kwartiermaker (kosteloos) beschikbaar stellen voor 80 á 100 uur.

Tips opstart BIZ-traject en organiseren ondersteuning

 • Maak zo snel mogelijk kenbaar bij het BIZ-Infopunt dat er behoefte is aan een BIZ en informeer over wat er bij een BIZ-traject komt kijken.

 • Als de BIZ wordt gestart vanuit een bestaande winkeliers-/ondernemersvereniging (- stichting), bespreek de wens om een BIZ-traject in te gaan alvast een keer met de leden.

 • Formeer een BIZ-werkgroep met 2 à 3 initiatiefnemende ondernemers en/of vastgoedeigenaren die de BIZ-kar gaan trekken.

 • Het BIZ-Infopunt kan een presentatie verzorgen voor het bestuur en/of tijdens een Algemene Ledenvergadering (ALV).

 • Het opzetten van een BIZ is te doen maar is wel een uitdaging. Goede voorlichting en ondersteuning is dan ook noodzakelijk. Gedurende de huidige collegeperiode stelt de gemeente Den Haag (onder voorwaarden) ondersteuning beschikbaar in de vorm van een BIZ-kwartiermaker. De BIZ-kwartiermaker ondersteunt/adviseert de BIZ- werkgroep bij het opstellen van het BIZ-plan. De aanvraag verloopt via het BIZ- Infopunt.

 • Het aantal uren van de BIZ-kwartiermaker is beperkt. Het is niet de bedoeling dat de BIZ-kwartiermaker het BIZ-traject zelfstandig uitvoert, vanuit de BIZ-werkgroep wordt ook inzet verwacht.

 • De achterban (ondernemers, vastgoedeigenaren en andere betrokkenen) moet goed en constant op de hoogte worden gehouden van de stand van zaken rondom het BIZ-traject.

Proefpeiling

Om een BIZ-traject binnen de gemeente te kunnen opstarten is er een gemeentelijke eis om een schriftelijke proefpeiling (informele draagvlakmeting) onder de betrokken ondernemers en/of vastgoedeigenaren te houden om te bepalen of er voldoende draagvlak is voor een BIZ.

Uit de proefpeiling moet duidelijk worden hoeveel stemmen van alle betrokken ondernemers en/of vastgoedeigenaren voor of tegen de oprichting van de BIZ is. We spreken dan van een go of no go moment. Alleen bij voldoende voorstanders (minimaal

40%) start de gemeente (DSO Economie) de formele procedure voor de BIZ. Zoals het opstellen van de uitvoeringsovereenkomst, de verordening en het organiseren van de officiële draagvlakmeting.

De proefpeiling is dus nodig om een alvast een inschatting te kunnen maken voor de te verwachten uitslag van de officiële draagvlakmeting.

Bij een positieve uitslag van de proefpeiling kan door de ondernemers het BIZ-plan worden opgesteld. De toekomstige bijdrageplichtigen (ondernemers en/of vastgoedeigenaren) worden geïnformeerd over de resultaten van de proefpeiling, het definitieve BIZ-plan (incl. planning van inkomsten en uitgaven) en het vervolgtraject.

BIZ-plan

Het BIZ-plan bevat o.a. de BIZ-definitie, de gebiedsafbakening, de planning van inkomsten en uitgaven en een meerjarenplanning van activiteiten, die jaarlijks in een BIZ Jaarplan nader geconcretiseerd worden. De activiteiten zijn onderverdeeld in vijf thema’s:

 • Schoon, Heel & Veilig
 • Uitstraling & Attractiviteit
 • Marketing, Promotie & Evenementen
 • Organisatie, Interne communicatie & Samenwerking
 • Duurzaamheid, Bereikbaarheid & Overig


In het proces speelt de afdeling DSO Economie van gemeente Den Haag een belangrijke rol. Het BIZ-plan wordt door DSO Economie getoetst aan de BIZ-wetgeving en aan het gemeentelijk beleid. Op grond daarvan wordt een uitvoeringsovereenkomst gesloten tussen de BIZ-vereniging c.q. stichting en het College van Burgemeester en Wethouders, waarin de gemeente ook haar verplichtingen vastlegt. De gemeente, sector Belastingzaken, stelt een verordening op en DSO Economie organiseert vervolgens een officiële stemming (de officiële draagvlakmeting).

Tips: Proefpeiling en opstellen BIZ-plan

 • Maak gebruik van de beschikbare formats, de proefpeilingsformulieren, begeleidende brieven en het BIZ-plan.

 • Enthousiasmeer eerst de leden van het bestaande ondernemerscollectief, daarna de twijfelaars die alleen mee willen doen als iedereen meedoet en tenslotte de overtuigde tegenstanders.

 • Gebruik de resultaten van de proefpeiling als input voor het BIZ-plan.

 • Zorg dat het BIZ-plan geaccordeerd wordt door de achterban alvorens deze wordt

  ingediend bij de gemeente.

Op weg naar de officiële draagvlakmeting

 • Informeer tussentijds de achterban over de stand van zaken en de stappen die zijn gezet.

 • Maak een folder met daarin de belangrijkste punten (samenvatting) van het BIZ-plan. Het BIZ-Infopunt heeft hier een aantal formats voor.

 • Deel ongeveer een week voor de start van de officiële draagvlakmeting een vooraankondiging met daarbij de folder uit bij de achterban. Vergeet de vastgoedeigenaren van de leegstaande panden niet!

Officiële draagvlakmeting

Alle potentieel bijdrageplichtige (ondernemers en/of vastgoedeigenaren) mogen hun stem uitbrengen over het BIZ-plan. Bij voldoende draagvlak treedt de verordening in werking. Er is voldoende draagvlak als:

 • Minimaal de helft van de stemgerechtigden een geldige stem heeft uitgebracht
 • Van de uitgebrachte stemmen minimaal 2/3 voor het instellen van de BIZ is
 • In geval van een BIZ-bijdrage o.b.v. WOZ-waarde, de voorstemmers meer WOZ-waarde vertegenwoordigen dan de tegenstemmers
 • In geval van een combinatie van eigenaren- en gebruikers-BIZ, minimaal de helft van de gebruikers en minimaal de helft van de eigenaren een geldige stem heeft uitgebracht en daarvan minimaal de helft van de gebruikers en minimaal de helft van de eigenaren voor het instellen van de BIZ is.

Als uit de officiële draagvlakmeting blijkt dat er voldoende draagvlak is, legt de sector Belastingzaken de aanslagen voor de BIZ-bijdrage op aan alle bijdrageplichtigen. De gemeente (DSO Economie) stort dit geld, na aftrek van de perceptiekosten (2,1% administratiekosten), in de vorm van een BIZ-subsidie door naar de BIZ-vereniging/-stichting (90% voorfinanciering). Het BIZ-bestuur kan daarmee haar BIZ-plan uit gaan voeren en moet zorgen voor een jaarlijkse verantwoording aan de bijdrageplichtigen en de gemeente (DSO Economie). Een BIZ kan worden ingesteld voor maximaal 5 jaar.
 

Tips voor de start van de BIZ

 • Communiceer richting de achterban over de uitslag van de officiële draagvlakmeting en de stappen die het BIZ-bestuur nu gaat nemen (opstellen BIZ Jaarplan, organisatie ALV, etc.).
 • De bijdrageplichtigen zijn niet automatisch lid van de BIZ-vereniging (-stichting). De wet schrijft voor dat alle bijdrageplichtigen de mogelijkheid geboden moet worden om lid te worden van de BIZ-vereniging (-stichting).
 • Vraag aan de Belastinginspecteur een schriftelijke bevestiging van btw-aftrek. Neem voor een voorbeeldbrief contact op met het BIZ-Infopunt.