Een bedrijveninvesteringszone (BIZ) is een afgebakend gebied, zoals een winkelgebied of een bedrijventerrein, waarbinnen bijdrageplichtigen (ondernemers en/of eigenaren) gezamenlijk investeren in de (economische) kwaliteit van hun bedrijfsomgeving.

Alle bijdrageplichtigen betalen mee. De activiteiten van een BIZ zijn aanvullend op die van de gemeente. Alle bijdrageplichtigen betalen een gemeentelijke heffing die via de sector Belastingzaken wordt geïnd. De BIZ-bijdrage is een bestemmingsheffing die strekt ter bestrijding van de kosten die verbonden zijn aan collectieve activiteiten in de openbare ruimte en op het internet, die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid of de veiligheid in de bedrijveninvesteringszone of de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van de bedrijveninvesteringszone. De opbrengst van de heffing wordt in de vorm van een subsidie (BIZ-subsidie) uitgekeerd aan de BIZ-vereniging/-stichting. Voorwaarde is dat uit een officiële draagvlakmeting (stemming) blijkt dat de meerderheid van de bijdrageplichtigen achter het BIZ-plan staat.
Een BIZ is een instrument van, voor en door ondernemers en/of eigenaren.

Voordelen van een BIZ:

  • Evenwichtige verdeling van de lasten, omdat alle ondernemers en/of eigenaren meebetalen (geen ‘freeriders’).
  • De ondernemers en/of eigenaren kunnen professioneler opereren en kunnen zich makkelijker organiseren, wat hun onderhandelingskracht richting de gemeente vergroot.
  • Er hoeft niet geleurd te worden voor de contributie; het geld komt, mits wordt voldaan aan de verplichtingen, automatisch binnen.
  • Er is meer budget, dus meer slagkracht en meer mogelijkheden om bijvoorbeeld langdurige contracten af te sluiten (mogelijk inkoopvoordeel) en/of externe ondersteuning in te huren.
  • Democratische besluitvorming: iedere ondernemer en/of eigenaar kan zijn/haar stem uitbrengen. Een flinke meerderheid van stemmen is nodig voor de oprichting van een BIZ.
  • Gezamenlijke investeringen van ondernemers en/of eigenaren in hun bedrijfsomgeving komen makkelijker van de grond en inkopen kunnen collectief goedkoper en effectiever zijn.
  • De BIZ levert een positieve bijdrage aan het lokale leefklimaat door de aanpak van verloedering, het verbeteren van de veiligheid en van de uitstraling van het winkelgebied. Iets waar ondernemers, eigenaren, klanten en gemeente allemaal belang bij hebben
  • (Opstart van) een BIZ vergroot de saamhorigheid tussen ondernemers en/of eigenaren.
  • De ondernemers en/of eigenaren maken via de uitvoeringsovereenkomst duidelijke afspraken met de gemeente over elkaars verantwoordelijkheden en wie waarin investeert in het BIZ-gebied.

Magazine 'Haagse BIZness; samen investeren in ondernemen'
Omdat Den Haag met ingang van 1 januari 2022 in totaal 25 BIZ-en telt, heeft gemeente Den Haag het magazine 'Haagse BIZness' ontwikkeld. Een magazine met veel informatie over het werk en effect van de BIZ in Den Haag. KLIK HIER om de digitale versie Haagse BIZness te openen.