Winkelcentrum De Stede in Den Haag Zuidwest ondergaat volgend jaar een grote herontwikkelingoperatie. Dat is nodig, want met name de leefbaarheid en de uitstraling staan onder druk. Het belang van de inbreng van ondernemers om tot goede oplossingen te komen, is daarbij duidelijk. Het is dan ook goed nieuws dat de ondernemers in De Stede zich gaan verenigen. Op initiatief van een aantal ondernemers en met ondersteuning van het Haags Retailpunt is daarmee in oktober een begin gemaakt.

Winkelstraatmanager Paul Ganzeboom heeft daartoe in De Stede een uitgebreid ondernemersonderzoek uitgevoerd om in kaart te brengen welke kwaliteiten, maar ook welke knelpunten ondernemers ervaren. Ook is gepeild of er draagvlak is voor een winkeliersvereniging. Op 14 november jl. heeft Paul de uitkomsten gepresenteerd.

Samenvattend kwam hieruit het volgende naar voren:

 • Ondernemers zijn gematigd positief en optimistisch over de toekomst
 • Men is onzeker over de komende veranderingen (verbouwing, e.d.)
 • Er moet heel veel aangepakt worden:
  - Overlast(bedelaars,junks,daklozen)
  - Bestrating, straatmeubilair, meer zitgelegenheid
  - Criminaliteit
  - Uitstraling/Aanpak vuil (Afvalcontainers, Zwerfvuil)
  - Promotie, gezamenlijke reclame, vlaggen, e.d.

  - Parkeren
 • Ondernemers hebben helderheid nodig over de bouwplannen
 • Ondernemers geven zelf aan dat men samen sterker staat

Dit heeft ertoe geleid dat de ondernemers unaniem vóór de oprichting van een winkeliersvereniging hebben gestemd en 8 ondernemers hebben zich beschikbaar gesteld voor het vervullen van een bestuursfunctie of van een actieve rol. De komende weken gaat men aan de slag met het maken van een activiteitenplan en met de formele oprichting van de vereniging.